ESK üldkogu esmakordselt Pakritel

26. ja 27. juunil toimus esmakordselt ESK 23 tegevusaasta jooksul üldkogu koosolek Väike-Pakri saarel.
Saar taasasustati peale seda kui siit lahkuma sunnitud rootslaste järeltulijad said osaliselt oma maad tagasi. Omandiõiguse tõestamine võttis üsna pikalt aega ja alles 2001. aastal alustati saarte korrastamise ja taasasustamisega. Viiekümne aasta vältel oli siin tegutsenud Nõukogude sõjavägi, kes kasutas saari ka lennuväe polügoonina. Väike- ja Suur – Pakri saared kuuluvad praegu Paldiski linna haldusesse ja seetõttu ei saa seal rakendada püsiasustusega väikesaarte seadusest tulenevaid olulisi kogukonna arengut toetavaid sätteid nagu näiteks kolme võrguga kalapüügi lubade väljastamine, autode jm tehnika ülevaatuse võimaldamine saarel jms. Kuna nende saarte vähesed püsielanikud näevad igapäevase elu korraldamisega vaeva otsekui metsiku lääne pioneerid, kes tulnud Nõukogude sõjaväest laastatud ja metsistunud saarele alustades nullist, siis vajavad nad nende saarte Eesti rahvale “tagastamiseks” meie abikätt. Saar on Paldiski linnaosa, aga paraku ilma linnalike mugavusteta. Väike-Pakril tuleb hakkama saada peaaegu olematu mobiilsidega, ilma kolme kilomeetri kaugusel asuva elektrita ja sadamateta. Ilmselgelt tuleks need looduse ja kultuuripärandi seisukohalt rikkad saared lülitada püsiasustusega väikesaarte nimistusse. Selle küsimusega hakkab tegelema töörühm Mark Soosaare juhtimisel.

Lisaks tavapärastele üldkogu protseduuride (majandusaasta aruande ja uue tegevuskava arutamine ning kinnitamine, vt Dokumentides!) toimus diskussioon teemal “Haldusreform ja Eesti saared. Vajadused ja võimalused koostöö tugevdamiseks”. Samasse valdkonda kuulus kolme saarvalla vanema hiljuti ESK listis ja ka meedias avaldatud pöördumise arutelu ning üldkogu seisukoha kujundamine.

Koostöövõimaluste üle mitmel tasandil ja erinevates valdkondades arutati, kaasates spetsialiste ja poliitikuid vastavatelt tasanditelt ja valdkondadest. Nii osalesid aruteludes riigikogulased Urve Tiidus ja Mark Soosaar,
Siseministeeriumi regionaalarengu esindajad Priidu Ristkok ja Riina Nurmsaar, Keskkonnaameti peaspetsialist Leelo Kukk (valgustas koostöövõimalusi Biosfääri kaitseala / programmala raames).
Valdade liitmise teemasse tegi sissejuhatava ettekande Noarootsi abivallavanem Aivo Hirmo, kes oma magistrtöös uuris valdade suutlikkuse teemat. Hiiumaa kogemusi ja edasisi kavasid seoses haldusreformiga selgitas Aivi Telvik Hiiu Maavalitsusest. Muhu saarvalla seisukoha esitas SOL-i tegevjuht Veiko Viil ning
Vormsi, Kihnu, Ruhnu ning Piirissaare vallavalitsustelt laekunud seisukohad haldusreformi küsimuses esitas Laine Tarvis, sest vallavanemad ise üldkogul ei osalenud. Jäi kõlama saarte elanike soov olla ise saarerahva jaoks olulistes ja jõukohastes valdkondades kodusaare saatuse üle otsustajaks. Sellele võimalusele peaks kaasa aitama olemasolevad ja loodavad koostöövõrgustikud / mittetulundusühingud püsielanike huvide eest seismiseks ning aina lisanduvate suveelanike kaasamiseks.

Paldiski linnapea Tiit Peedu tutvustas seda väga eripalgelist omavalitsust ning Pakrite kogukonna esindajad Fred Söderberg ja Jana Stahl rääkisid saarte ajaloost, Pakritel tegutseva OÜ Tarvas esindajad Erik Söderberg ja Urmas Sepp aga tutvustasid ettevõtlust ja ettevõtmisi, mis said alguse peale rootslastele kuuluva maaomandi tagastamist. Selles valguses arutleti väikesaarte tingimustes väikeettevõtluse võimalikkuse ja arengutakistuste teemadel ja otsustati diskussiooni jätkata samal teemal juba käesoleva aasta oktoobrikuus Hiiumaal toimuval üldkogul, mis toimub samaaegselt saarte pärimuspäevadega.

ESK üldkogu seisukoht kolme vallavanema (Kihnu, Vormsi, Ruhnu) pöördumise asjus

ESK toetab kõiki algatusi ja ettepanekuid, mis ESK tööd paremaks muudavad ja saarte elanike huvide esindamisele kaasa aitavad. ESK on täpselt nii võimekas kui on tema liikmed. Kutsume kõiki oma liikmeid meie töös aktiivselt kaasa lööma ja meie MTÜ-d paremaks muutma. Organisatsiooni tööd
saab ikka paremaks muuta vaid selles osaledes ning oma panust andes.

ESK tegutseb oma liikmete poolt kinnitatud põhikirja ja strateegia alusel kavandades igaks aastaks uue tegevuskava, mille paneme koos paika meie üldkogul ning on avatud kõigile aktiivsetele liikmetele selle muutmiseks ning täiendamiseks pidades silmas saarte elanike huvide tõhusamat esindamist.

Kuna iga üksiku saare elujärg on paranenud tänu saartevahelisele koostööle läbi ESK, leiame, et seda tegevust on oluline jätkata, ühtlasi tõhustades ka kogukondade koostööd oma saare elu edendamisel.

ESK kutsub kõikide saarte kogukondi ja kogukondade esindajaid eelseisva haldusreformi valguses koostööle ja saarte elanikke puudutavates olulistes küsimustes ühtsete seisukohtade väljatöötamisele.

Jana Stahl
ESK juhatuse liige

Search
Rubriigid

Eesti Saarte Kogu on Euroopa Väikesaarte Ühenduse ESIN liige.

Eesti Saarte Kogu on ka Facebookis

Eesti Saarte Kogu MTÜ
Reg. nr. 80058628
Postiaadress: Tallinna 19, 93811 KURESSAARE
Tel: +372 5217448
E-post: eestisaartekogu@gmail.com
a/a  EE167700771010055866LHV 

Eesti Saarte Kogu MTÜ juhatus:

  • Juhatuse esimees Meelis Mereäär
  • Liina Miks
  • Jana Stahl 

Eesti Saarte Kogu on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse ametlik koostööpartner.